… τί σημαίνει ἡ ἔκφραση: «Διά γυναικός πηγάζει τά κρείττω»;

Σύμφωνα μέ τό γνωστό βυζαντινό ἀνέκδοτο, ἡ Εὐφροσύνη, ἡ μητριά τοῦ βασιλιᾶ Θεόφιλου, φρόντισε νά συγκεντρωθοῦν στήν Κωνσταντινούπολη οἱ πιό ὄμορφες νέες ἀπ’ ὅλο τό Βυζαντινό κράτος, γιά νά διαλέξει ὁ Θεόφιλος τή μελλοντική γυναῖκα του. Τήν προσοχή τοῦ βασιλιᾶ τράβηξε τότε ἡ Κασσιανή (ἢ Εἰκασία). Τήν πλησίασε καί ἁπλώνοντας νά τῆς δώσει τό δεῖγμα […]

Όλο το άρθρο

…τί σημαίνει ἡ ἔκφραση «Νενίκηκάς με, Ναζωραῖε»;

Ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης (331-363 μ.Χ.) κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, τήν ὁποία εἶχε αἰσθανθεῖ βαθύτατα καί τόν θαυμασμό του πρός τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό, ὅταν ἔγινε αὐτοκράτορας στό Βυζάντιο, ἀποκήρυξε τόν Χριστιανισμό καί ὀνομάστηκε γι’ αὐτό παραβάτης καί ἐπιχείρησε νά ξανα- φέρει πίσω τήν εἰδωλολατρεία, σάν ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους. Στήν προ- […]

Όλο το άρθρο

…τί σημαίνει ἡ λέξη «μαμμόθρεφτο»;

Μαμμόθρεφτο: ἀπό τό ἰταλικό mammolo=βρέφος Λέγεται πώς μαμούρα ἦταν ἡ βοηθός τῆς μαμῆς-μαίας (μάμες ἦταν οἱ πολύ- ξερες ἀπό γέννες γιαγιάδες), ἡ ὁποία ἔκανε τίς δευτερεύουσες δουλειές κατά τή γέννα. Ἔπλενε τά ροῦχα, ἔφερνε τό νερό, καθάριζε τό μέρος κλπ. Ἔτσι, μα- μοῦρες ἦταν οἱ ὑπηρέτριες αὐτές. Μαμμόθρεφτο, λοιπόν, ἢ μαμούθρεφτο ἦταν τό καλομαθημένο παιδί, […]

Όλο το άρθρο

…τί ὀνομάζεται «Τριώδιο»;

Τριώδιο λέγεται τό λειτουργικό βιβλίο πού περιέχει ὑμνολογικό ὑλικό, κυρίως τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου καί χρησιμοποιεῖται μαζί μέ τό Μηναῖο καί τήν Παρακλητική στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς περιόδου ἀπό Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι τό Μεγάλο Σάββατο. Τριώδιο, ὅμως, λέγεται καί ἡ περίοδος πού καλύπτει: α. Τίς τρεῖς ἑβδομάδες πρίν ἀπό τή Μεγάλη […]

Όλο το άρθρο

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Πρῶτον, ὁ Ἀρχιερεύς ἱερομάρτυς Γα- βριήλ «καί ἔτυχε νά βαπτίσῃ ἕναν Ἑβραῖον ὁπού ἐπιστευσεν εἰς τόν Χριστόν, oἱ ἐκεῖσε εὐρισκόμενοι Ἑβραῖοι, ὡς χριστιανομάχοι, ἐπῆγαν εἷς τόν βεζύ- ρην, ὄντα τότε μετά τοῦ βασιλέως εἷς τήν Προύσσαν καί ἔκατηγορησαν ψευδῶς τόν ἀρχιερέα, ὅτι ἔβαπτισεν ἕναν Τοῦρκον. ὉἍγιόν τοῦ λέγει μέ μεγάλον θυμόν: ἐπει- δή ἐτόλμησες νά βάπτισῃς Τοῦρκον, […]

Όλο το άρθρο

Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Σ ̓ἕνα ἐξαίσιο βιβλίο πού ἔγραψε γιά τή σημασία τῆς Εἰκόνας ὁ ὀρθο- δοξώτατος καί εὐσεβέστατος Λε- ωνίδας Οὐσπένσκης, καθηγητής τῆς εἰκο- νογραφίας στό Ὀρθόδοξο Ρωσσικό Ἰνστι- τοῦτο τῆς Γαλλίας (τέτοιοι καθηγητές εἶναι σεβαστοί, γιατί εἶναι ἐχθροί τῶν ὑπόπτων νεωτεριστῶν), λέγει τά παρακάτω λόγια: «Τόν καιρό τῶν εἰκονομάχων, κατά τόν η ́ καί θ ́ αἰῶνα, […]

Όλο το άρθρο

Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου (Ἐξ. 20:12), γιατί μέσῳ αὐτῶν σ’ ἔφερε στή ζωή ὁ Θεός καί αὐτοί, μετά τόν Θεό, εἶναι αἴτιοι γιά τό ὅτι ὑπάρχεις. Κι ἐσύ, λοιπόν, μετά τόν Θεό, αὐτούς θά τιμήσεις καί θ’ ἀγαπήσεις, ἐφόσον, βεβαίως, ἡ ἀγάπη σου σ’ ἐκείνους συντελεῖ στό ν’ ἀγα- πήσεις τόν Θεό. […]

Όλο το άρθρο